prev
2021
next
Friday, October 1st
1:00 pm
Basic Machine Operations
Tuesday, October 5th
9:30 am
Machine Operations: Embroidery
Wednesday, October 6th
1:00 pm
Basic Serger Operations
Friday, October 8th
1:00 pm
Basic Machine Operations
Wednesday, October 13th
1:00 pm
Basic Serger Operations
Friday, October 15th
1:00 pm
Basic Machine Operations
Saturday, October 16th
10:00 am
Quilt as You Go
Tuesday, October 19th
11:30 am
Shaping & Design Positioning
Wednesday, October 20th
1:00 pm
Basic Serger Operations
Thursday, October 21st
10:00 am
Free Motion Quilting
Friday, October 29th
1:00 pm
Basic Serger Operations